Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2021. február 12.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tóth Alexandra EV (továbbiakban: Adatkezelő) az ügyfeleivel, szerződéses partnereivel és ezek kapcsolattartóival és az egyéb, lentebb írt érintettekkel („érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Az adatkezelő személye
Név: Tóth Alexandra EV
Székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 106, 3/1
Adószám: 69518328-1-42
Telefonszám: +36 (70) 625-3598
Weboldal: bpszovegiras.hu 

A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, illetve újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt szükség van.

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra.

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló érdekmérlegelési teszteket az adatkezelő az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja.

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a következőkre: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelőgal kötött megbízási szerződések teljesítése, az adatkezelő szolgáltatásainak ellátása

Az adatkezelés jogalapja

Természetes személy szerződéses partnerek esetén: GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az érintettel kötött szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele).

Jogi személy vagy egyéb szervezet képviselőinek, kapcsolattartóinak, munkavállalói adatainak kezelése esetén: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelő és szerződéses partnere jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges).

A jogos érdek: az adatkezelő szerződéses partnereivel történő kapcsolattartás, a megbízási szerződés teljesítése, a felek gazdasági és szakmai érdekeinek előremozdításával (például: a sikeres nyelvoktatás megtartásával).

A kezelt adatok köre és az adatok forrása

Az érintett szerződéses kapcsolattartók, képviselők, munkavállalók neve, kapcsolattartási adatai (különösen: e-mail címe, telefonszáma), a képviselt szervezet neve, címe, egyéb elérhetősége, adott esetben az érintett beosztása (például: az érintett megszólításához).

A megbízás (nyelvoktatással kapcsolatos szolgáltatás) teljesítése érdekében az adatkezelő az érintett személyek nyelvi képzettségével kapcsolatos adatait is kezeli (például: nyelvtudás szintje, általa megcélzott nyelvvizsga).

Az adatok forrása: az adott szerződéses partner.

Az adatkezelés időtartama

Az adott polgári jogi szerződés megszűnésétől vagy a szerződés létrejöttének hiánya esetén az utolsó szerződéses kommunikációtól számított 5 év, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) bekezdésével összhangban.

Adóügyi bizonylatok esetén annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1)).

Számviteli bizonylatok esetén 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szvtv.”) 168-169. §).

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelőhöz címzett kérdések, megkeresések kezelése

Az adatkezelés jogalapja

Az érintettel a megbízási szerződés létrehozatalára irányuló kommunikáció kapcsán: GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az érintettel kötött szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele).

Egyéb kommunikáció (például: a Weboldallal kapcsolatos észrevételek) tekintetében: GDPR 6. cikk (1) a) pontja (az érintett hozzájárulása, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg).

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt az adatkezelő által végzett adatkezelés jogszerűségét. Az érintett hozzájárulása hiányában a megkeresése nem teljesíthető, valamint arra nem adható válasz.

Az érintett által folytatott kommunikáció során megadott személyes adatok, jellemzően az érintett neve, e-mail címe, az általa tett megjegyzésekben, érdeklődésben foglaltak

Az adatok forrása: az érintett.

A kezelt adatok köre és az adatok forrása

Az érintett által folytatott kommunikáció során megadott személyes adatok, jellemzően az érintett neve, e-mail címe, az általa tett megjegyzésekben, érdeklődésben foglaltak

Az adatok forrása: az érintett.

Az adatkezelés időtartama

A megkeresés megérkezésétől vagy megválaszolásától számított 5 év, a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésével összhangban.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Weboldal látogatói adatok kezelése
A Weboldal süti tájékoztatójában meghatározottak szerint.

A Weboldalon alkalmazott sütikről (cookie-k) további információt talál az alábbi elérhetőségen: https://alexacommunication.hu/cookie-tajekoztato/

A Weboldal felhasználási feltételeiről további információt talál az alábbi elérhetőségen: https://alexacommunication.hu/314-2/ 

AZ ADATKEZELŐ WEBOLDALÁNAK SÜTI (COOKIE) KEZELÉSE

A weboldal az ingyenes WordPress program segítségével készült, mely használ(hat) a működéséhez nélkülözhetetlen cookei-kat, továbbá olyan cookie-kat, melyek a felhasználással összefüggésbe hozhatóak, de külön megerősítést nem igényelnek, mert a weboldaltól el nem választhatóak (kosár, regisztráció, kommentelés, rendelés). A weboldal használatával ezen Cookiek haszálatát elfogadja.

A süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan származik, élettartamának idejét (milyen hosszan marad az oldal látogatójának készülékén) és az értékét, amely általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni az Adatkezelő elektronikus oldalát, ezáltal könnyebb legyen a látogatók számára az oldal használata.

Az Adatkezelő az Érintett kifejezett hozzájárulását kéri, hogy az Érintett számítógépén statisztikai célú, és marketing célú nyomon követő sütiket helyezzen el, és azt közvetlen vagy közvetett módon célzott reklámok elhelyezésére használná az Érintett által használt internetes felületeken, például közösségi oldalakon.

A SÜTI BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

A legtöbb internet böngésző úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Az Érintett megváltoztathatja a beállításokat, úgy hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközön. Számos módja ismert a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg internet böngészője információit vagy a segítség oldalt, ha többet kíván tudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. A süti beállítások tehát a sütik törlését követően módosíthatóak: az alaphelyzetbe állított oldalon a korábban elutasított sütik engedélyezhetőek, vagy az engedélyezett sütik elutasíthatóak.

ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, KORLÁTOZÁSA (ZÁROLÁSA)

Az Érintett bármikor kérheti a róla, és általa képviselt cégről tárolt adatainkat; módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein. A törölni kívánt személyes adatokat nyilvánosan elérhető céges adatokkal helyettesítjük (ha van ilyen), a személyes adatokat pedig töröljük. Azon törölni kívánt személyes adatokat, melyek végleges törlése nem lehetséges, azokat elkülönítjük, és zároljuk.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

– A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja.
– Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
– Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT MEGELŐZŐ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő az AdsKezelés.hu szolgáltatás igénybevétele előtt ingyenes tanácsadási szolgáltatást nyújt. Az ingyenes szolgáltatások (tájékoztatás, javaslat, terv, árajánlat) az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezik, így az ezzel kapcsolatos dokumentumok, levelezések (e-mail) végleges törlése a személyes adatokra való hivatkozással sem kérhető, csak azokból a személyes adatok töröltetése.

A kapcsolatfelvételt követően több féle csatornán is felvehetjük, fenntarthatjuk Önnel a kapcsolatot:
telefonon
e-mail-ben
csoportos e-mail-ben
postán
stb…

Az Érintetteknek törvény által meghatározott jogos érdeke a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kapcsolattartás, az utánkövetés, és a tájékoztatás az igényelt szolgáltatással kapcsolatos minden változásról, újításról. A szolgáltatás változásáról kiküldött csoportos e-mail-ek nem minősülnek hírlevélnek, mivel nem esnek a “tömeges levélkiküldés” hatálya alá, így leiratkozni sem lehet róluk.

ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

Az adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat az adatkezelő nevében kezeli.

Az adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. Az adatkezelésnek az adatkezelő nevében való elvégzését követően az adatfeldolgozó az adatkezelő választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

Az adatfeldolgozó

Név: Tóth Beatrix Mónika
születési név: Tóth Beatrix Mónika
adószám: 60739850-1-43
e-mail: dr.beatrix.toth@gmail.com

Személyes adatok köre: a könyvelési szolgáltatás kapcsán rendelkezésre bocsátott személyes adatok (különösen: az egyes számlákon szereplő személyes adatok).

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység, a személyes adatok felhasználásának módja: könyvelési szolgáltatás ellátása az adatkezelő részére.

Az adatfeldolgozó személyei
Gmail alapú levelezés
A Szolgáltatásokat a Google LLC (“Google”) biztosítja;
székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
Amerikai Egyesült Államok.

A tárhelyszolgáltató adatai:
3 in 1 Hosting Bt.
2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22206118-2-13

Személyes adatok köre: a Weboldal látogatásával és használatával kapcsolatos személyes adatok.

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység, a személyes adatok felhasználásának módja: informatikai támogatás nyújtása a Weboldal kapcsán.

AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

5.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az adatkezelő részére igazolja.

5.2 Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

5.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.7 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így az adatkezelő és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3) A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.8 A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat az adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/ ; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

5.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

5.11 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu